1. Toepasselijkheid van de algemene verkoop- en verdelingsvoorwaarden
a. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en BVBA DE SUTTER, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Vekestraat 48, ingeschreven in het RPR Leuven met ondernemingsnummer 0417.444.349 (hierna “DE SUTTER” genoemd), behoudens voorafgaande en schriftelijke afwijkingen. Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere voorwaarden, die onverkort van toepassing blijven. Een afwijking van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor één opdracht, tenzij anders overeengekomen.
b. Elke verwijzing van de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden wordt hierbij als niet-bestaande beschouwd. Andere voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover DE SUTTER deze voorafgaandelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
c. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zou(den) zijn, heeft deze nietigheid geen enkel gevolg op de geldigheid van de andere bepalingen. De bepaling(en) die geen uitwerking heeft/hebben, worden dan vervangen door andere die op commercieel vlak dezelfde uitwerking heeft/hebben.

2. Offerte, overeenkomst, prijzen en verkoopsvoorwaarden
a. De offertes van DE SUTTER zijn 30 dagen geldig.
b. De overeenkomst met DE SUTTER komt slechts tot stand nadat DE SUTTER de bestelling schriftelijk heeft bevestigd en partijen een overeenkomst hebben afgesloten.
c. Tenzij de opdrachtgever een consument is, is DE SUTTER gerechtigd haar prijzen aan te passen middels en onmiddellijk na een schriftelijke kennisgeving, indien de kost voor DE SUTTER toeneemt in de periode tussen het plaatsen van de opdracht en de uitvoering van de overeenkomst. In dit geval heeft de opdrachtgever het recht om, binnen de acht dagen na de ontvangst van deze schriftelijke kennisgeving, zijn bestelling schriftelijk te annuleren.
d. Alle huidige en toekomstige belastingen en andere kosten, heffingen en/of lasten, van welke aard ook, zijn ten laste van de opdrachtgever.
e. Alle leveringen van werken en/of producten die niet expliciet werden voorzien in de offerte en/of overeenkomst, worden geacht meerwerken te zijn op vraag van de opdrachtgever, en worden als dusdanig aangerekend aan de opdrachtgever.
f. Het aantal lopende meter vermeld op de offerte betreft louter een ruwe schatting. DE SUTTER heeft het recht om het werkelijk aantal gebruikte meter aan materialen aan te rekenen en niet de theoretisch uitgetelde meters in de offerte.
g. Plaatsingsprijzen worden vastgesteld op basis van normale grondomstandigheden, dat wil o.a. zeggen dat er noch stenen, noch wortels in de grond bevinden. DE SUTTER heeft het recht om een meerprijs aan te rekenen indien de grondomstandigheden niet normaal zijn.
h. Kortingen gelden, behoudens andersluidende afspraak, slechts voor één opdracht.
i. De prijzen zijn exclusief BTW en zijn in euro uitgedrukt.

3. Leveringen en termijnen
a. De goederen, materialen en benodigdheden worden door DE SUTTER franco geleverd, tenzij in het geval van een levering zonder plaatsing door DE SUTTER voor een bedrag minder dan 1.950,00 EUR (BTW excl.). In dat geval wordt een bijdrage in de transportkosten gerekend van 145,00 EUR (BTW excl.).
b. Weliswaar dient de opdrachtgever zelf in te staan voor het lossen van de vrachtwagen(s). De opdrachtgever wordt geacht over een heftruck te beschikken om de vrachtwagen op eigen kosten en eigen risico te lossen. Dit geldt enkel indien DE SUTTER niet instaat voor de plaatsing van de goederen.
c. Alle goederen zijn tijdens het transport verzekerd onder CMR voorwaarden.
d. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
e. De werf dient door de opdrachtgever gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen, materialen en benodigdheden en voor de beveiliging daarvan.
f. Data en periodes opgegeven door DE SUTTER zijn slechts indicatief, zodat de opdrachtgever en DE SUTTER geen leveringstermijn overeen zijn gekomen. Vertragingen van de werken kunnen geen aanleiding geven tot het vorderen van schadevergoeding, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
g. DE SUTTER kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of annulering van de werken die het gevolg zijn van overmacht of vreemde oorzaak. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld (niet-limitatief) verstaan : staking, oorlog, lock-out, oproer, mobilisatie, epidemie, ziekte, brand, overheidsmaatregelen in het algemeen, te late levering door een leverancier, staking bij een leverancier, faillissement van een leverancier, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van de machines, weersomstandigheden, enz.. Ook voor vertraging ingevolge handelen of nalaten door de opdrachtgever is DE SUTTER niet verantwoordelijk.
h. DE SUTTER kan een offerte annuleren en een nieuwe offerte met verhoogde prijs voorstellen indien de aankoopprijs/marktprijs van het hout wegens externe factoren gestegen is.
i. De opdrachtgever kan de overeenkomst ontbonden verklaren indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt, behoudens wanneer de vertraging het gevolg is van overmacht en voorzover de opdrachtgever DE SUTTER voorafgaandelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de opdrachtgever DE SUTTER een redelijke bijkomende termijn toestaat. In dit geval kan de opdrachtgever echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, van welke aard ook en zowel wat rechtstreekse als wat onrechtstreekse schade betreft. Indien de opdrachtgever een consument is, kan deze de overeenkomst ontbonden verklaring, mits naleving van dezelfde voorwaarden zoals hiervoor vermeld, indien de vertraging meer dan drie (3) maanden duurt en dit ook in het geval van overmacht.
j. DE SUTTER mag gedeeltelijke leveringen doen/werken verrichten en de opdrachtgever is gehouden deze gedeeltelijke leveringen/werken in ontvangst te nemen en te betalen.

4. Aanvaarding der werken – klachten
a. De opdrachtgever verbindt er zich toe om de goederen/ de werken onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen.
b. Eventuele zichtbare gebreken moeten door de opdrachtgever binnen de 8 kalenderdagen na de levering/ het einde van de werken aan DE SUTTER schriftelijk worden gemeld, waarbij de opdrachtgever de gebreken op gedetailleerde wijze dient te beschrijven. Indien de opdrachtgever een consument is, beschikt deze over een termijn van één maand na de levering/ het einde van de werken om de zichtbare gebreken schriftelijk te melden. Indien de klacht inzake zichtbare gebreken gegrond is en de opdrachtgever is geen consument, heeft de opdrachtgever enkel recht op een prijsreductie.
c. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.
d. Teneinde geldig te zijn, moet elke klacht aangaande voorschotten, betalingen en facturen geschieden per aangetekend schrijven aan de zetel van DE SUTTER, binnen de acht kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn.
e. Verborgen gebreken dienen uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na ontdekking ervan, schriftelijk te worden gemeld en de opdrachtgever verbindt er zich toe om een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken in te stellen binnen de drie (3) maanden na ontdekking ervan, beide op straffe van verval van verhaal. Indien de opdrachtgever een consument is, dan heeft deze twee (2) maanden na de ontdekking de tijd om een verborgen gebrek schriftelijk aan DE SUTTER te melden en dan moet deze een eventuele rechtsvordering wegens verborgen gebreken instellen binnen één (1) jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, beide op straffe van verval van verhaal. Indien de klacht inzake verborgen gebreken gegrond is en de opdrachtgever is geen consument, heeft de klant enkel recht op een prijsreductie.

5. Aansprakelijkheid
a. Behoudens andersluidend beding en onverminderd de wettelijke bepalingen van openbare orde of van dwingend recht kan DE SUTTER niet aansprakelijk gesteld worden voor : toevallige schade of schade ten gevolge van overmacht of weersomstandigheden; schade veroorzaakt door onaangepast en/of onoordeelkundig gebruik en/of gebrek aan onderhoud; schade veroorzaakt door een fout of een nalatigheid van DE SUTTER of één van haar eigen aangestelden, werknemers of lasthebbers; indirecte schade in hoofde van de opdrachtgever of derden, zoals (doch niet limitatief) bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, schade door schending van rechten van derden.
b. DE SUTTER is wel aansprakelijk voor zijn opzet, zijn grove schuld, zware fout of voor die van zijn aangestelden of lasthebbers.
c. DE SUTTER is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de opdrachtgever tegen eventuele schadevergoedingen, zelfs ingeval van zware fout.
d. DE SUTTER is niet aansprakelijk voor eventuele schade aangebracht aan leidingen of andere, welke gelegen zijn op of rond de plaats waar de omheining dient te worden aangebracht.
e. De opdrachtgever erkent dat hout een natuurproduct is. Bijgevolg kunnen de kleur- en structuurverschillen, alsook het buigen en barsten van het hout – hetgeen natuurlijke kenmerken zijn – geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van DE SUTTER.
f. De schadevergoeding waartoe DE SUTTER eventueel zou gehouden zijn op grond van deze overeenkomst, is beperkt tot 10% van de prijs.

6. Commerciële garanties
a. Naast de wettelijke garanties, gelden de volgende commerciële garanties voor de door DE SUTTER geleverde en geplaatste goederen en materialen.
b. De door DE SUTTER geleverde en geplaatste goederen en materialen hebben een verwachte levensduur van 20 jaar. Er geldt een anti-rotgarantie op het geleverde en geplaatste materiaal door DE SUTTER, gedurende de eerste 10 jaar aan 100%. Gedurende de daaropvolgende vijf jaar geldt een degressieve garantiewaarde, waarbij de garantiewaarde 20% per jaar daalt. Deze degressieve garantie beperkt zich enkel tot het materiaal.
c. In het geval van levering en plaatsing door DE SUTTER van Tropisch hardhout, duurzaamheidsklasse 1, geldt een verwachte levensduur van 30 jaar en een anti-rotgarantie op het geleverde en geplaatste materiaal door DE SUTTER, gedurende de eerste 15 jaar aan 100%. Gedurende de daaropvolgende vijf jaar geldt een degressieve garantiewaarde, waarbij de garantiewaarde 20% per jaar daalt. Deze degressieve garantie beperkt zich enkel tot het materiaal.
d. De procentuele garantiewaarde wordt toegepast op de bruto verkoop-en leveringsprijzen (excl. BTW).
e. Voorgaande garanties kunnen enkel worden toegepast na het vertonen van de aankoopfactuur.
f. Voorgaande garanties zullen niet gelden in het geval van: verkeerd gebruik van de goederen; bij gebrek aan onderhoud; in geval van schade veroorzaakt door overmacht (zoals bv. stormschade); ingeval van opzettelijke schade veroorzaakt door de opdrachtgever of zijn aangestelden.
g. De door ons verstrekte waarborg zal vervallen indien de opdrachtgever de goederen eerst bij een derde aanbiedt ter herstelling/laat herstellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DE SUTTER.
h. Deze garantiebepalingen gelden tevens voor Premium Partners en verdelers in het buitenland.

7. Risico- en eigendomsoverdracht
a. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van DE SUTTER tot aan de integrale betaling van de facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van DE SUTTER slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan DE SUTTER zou toebehoren.
b. Het risico gaat evenwel over op de opdrachtgever zodra de goederen, materialen en benodigdheden bij de opdrachtgever werden geleverd. Van zodra DE SUTTER een (gedeelte) van een werk heeft uitgevoerd of (een gedeelte van) het materiaal heeft geleverd, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle schade die aan de geplaatste/geleverde goederen, materialen en benodigdheden wordt aangebracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de schade reeds bestond op het ogenblik van de plaatsing/levering door DE SUTTER én de klant dit binnen de 8 kalenderdagen na plaatsing/levering schriftelijk heeft meegedeeld.
c. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.
d. De opdrachtgever is jegens DE SUTTER aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen, aangestelde of onderaannemers en hun materialen van DE SUTTER, zowel ingevolge van eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal DE SUTTER integraal vrijwaren voor aanspraken van derden.

8. Netting en andere rechten van DE SUTTER
a. Van zodra en zolang één of meerdere aan DE SUTTER verschuldigde bedragen, van welke aard en op grond van welke oorzaak ook, niet tijdig en volledig (hoofdsom, eventuele intresten, schadebeding en eventuele gerechtskosten) werden betaald door de opdrachtgever:
• worden alle aan DE SUTTER verschuldigde bedragen in één keer opeisbaar, zonder ingebrekestelling;
• is DE SUTTER, ook na samenloop, gerechtigd zich te beroepen op schuldvergelijking tussen bedragen die partijen, om welke reden en op grond van welke oorzaak ook, verschuldigd zouden zijn aan elkaar, en dit ten belope van het kleinste bedrag,
• is het de opdrachtgever verboden de goederen in pand te geven, al dan niet in het kader van een pand op diens handelszaak, of op enige andere wijze te bezwaren;
• draagt de opdrachtgever hierbij alle vorderingen die hij heeft op derden aan DE SUTTER over tot zekerheid van de betaling van diens facturen;
• zal de opdrachtgever DE SUTTER onverwijld en per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle uitvoeringsdaden die één of meerdere schuldeisers van de opdrachtgever stellen ten aanzien van de opdrachtgever met betrekking tot de onbetaalde werken, op straffe van een schadevergoeding van 1.000 EUR, onverminderd hogere schadevergoeding;
• is DE SUTTER zonder kennisgeving aan de opdrachtgever gerechtigd de werken van eender welke andere opdracht op te schorten, ook al maken deze werken deel uit van een andere overeenkomst;
• is DE SUTTER, na het verstrijken van de vervaldag en onverminderd het recht van DE SUTTER om betaling te vorderen van de facturen, gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, middels eenvoudig aangetekend schrijven. Bij ontbinding van de overeenkomst lastens de opdrachtgever is deze laatste een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd hogere schadevergoeding indien daartoe aanleiding bestaat (bv. voor verplaatsingskosten, opslag en daarmee samenhangende kosten of voor op maat gemaakte materialen, onderdelen of goederen : deze kosten dienen 100% door de opdrachtgever te worden betaald).

9. Betaling
a. De facturen van DE SUTTER zijn, behoudens andersluidend beding, contant of vooraf via overschrijving, betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DE SUTTER.
b. DE SUTTER is gerechtigd betalingen van de opdrachtgever eerst aan te rekenen op de oudste openstaande schulden (met inbegrip van intresten en kosten), ongeacht of de opdrachtgever zijn betaling wenst aan te rekenen op andere openstaande schulden. DE SUTTER is daarenboven gerechtigd betalingen van de opdrachtgever eerst aan te rekenen op de intresten, conventionele schadevergoedingen en eventuele andere vergoedingen die deze op grond van andere openstaande schulden verschuldigd is aan DE SUTTER.
c. Ingeval van niet-betaling van één of meerdere facturen op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling :
- een verwijlintrest verschuldigd van 10% en dit vanaf de vervaldatum, berekend van dag tot dag;
- een forfaitair schadebeding verschuldigd van 10% van de gefactureerde prijs, met een minimum van 75 EUR; dit schadebeding dekt niet de kosten verbonden aan de invordering zelf;
d. Schuldvergelijking door de opdrachtgever is uitgesloten, tenzij de opdrachtgever een consument is. Evenmin kan de opdrachtgever enig retentierecht uitoefenen op de onbetaalde goederen/ werken.

10. Herroepingsrecht
a. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor de opdrachtgevers die in hun hoedanigheid van consument een overeenkomst op afstand afsluiten, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van artikel I.8, 15° van het Wetboek economisch recht.
b. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te herroepen binnen de veertien kalenderdagen te rekenen vanaf het afsluiten van de overeenkomst, zonder opgave van motief en zonder betaling van een boete. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, dan wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag.
c. De opdrachtgever kan het herroepingsrecht uitoefenen door DE SUTTER via een ondubbelzinnige verklaring (bv. Schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De opdrachtgever dient deze verklaring toe te sturen naar de exploitatiezetel van DE SUTTER en kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier tot herroeping, dat als bijlage bij deze algemene voorwaarden wordt toegevoegd. Gebruik van dit model is niet verplicht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
a. De overeenkomst tussen DE SUTTER en de opdrachtgever wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van 1980.
b. De plaats van uitvoering van de overeenkomst tussen DE SUTTER en de opdrachtgever is op de maatschappelijke zetel van DE SUTTER.
c. Elk geschil in verband met de geldigheid, de totstandkoming, de uitlegging, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst tussen DE SUTTER en de opdrachtgever behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken en meer bepaald de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van DE SUTTER.

12. Privacy
a. DE SUTTER verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever. Voor meer informatie omtrent de verwerking van de persoonsgegevens van de opdrachtgever verwijst DE SUTTER naar haar privacy policy, welke te vinden is op haar website https://www.desutter-naturally.com/nl/horses/privacy-en-cookiebeleid

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan
BVBA DE SUTTER, met maatschappelijke zetel te 1910 Kampenhout, Vekestraat 48, ingeschreven in het RPR Leuven met ondernemingsnummer 0417.444.349

Tel: +32 (0)16 72 12 00
Fax: +32 (0)16 72 12 01
E-mail: info@desutter-naturally.com

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op

— Ontvangen op

— Naam /Namen Klant(en)

— Adres Klant(en)

— Datum

— Handtekening van Klant(en)


(*) schappen wat niet past